UA-107145304-1

Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE EN SHOP AERTS LECOCQ


Ondernemingsgegevens 


Aerts Lecocq

Adres: Asdonckstraat 106 3971 Leopoldsburg

E-mail: aertslecocq@skynet.be

Telefoon: 011 34 39 05

BTW en ondernemingsnummer: BE0698083363


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Aerts Lecocq, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Asdonckstraat 106 3971 Leopoldsburg, BTW BE0698515014 hierna 'Aerts Lecocq'  biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Aerts Lecocq moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Aerts Lecocq  aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 


Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden  Aerts Lecocq   niet.  Aerts Lecocq  is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.  Aerts Lecocq   is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door  Aerts Lecocq  . Aerts Lecocq   kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen


De klant dient een profiel aan te maken op basis van een emailadres en wachtwoord. Na registratie en het invullen van de benodigde gegevens kan de klant met zijn winkelwagen naar de kassa. De kant kan kiezen voor afhaling of levering. Tevens kan de klant kiezen waar geleverd dient te worden. De klant kan een betalingsmethode kiezen namelijk bankoverschrijving of kredietkaart. De kredietkaarten worden door een payment provider veilig afgehandeld. Op onze servers worden geen betalingsgegevens opgeslagen.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen , aan sommige betaalwijzen zijn kosten verbonden deze worden u gemeld tijdens de aankoopprocedure.

  • via kredietkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE61001945094217
       Aerts Lecocq is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst


Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

Voor de overige Europese landen wordt de portprijs eerst met de klant overeengekomen.

Voor de landen buiten de EU worden de port kosten eerst overlegt met de klant


De levering gebeurt door Post NL en koerierdiensten (tarieven zie de footer van onze website)


Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 

Een levering impliceert de betaling van de verzendingskosten.


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en binnen de 7 dagen aangetekend worden gemeld aan  Aerts Lecocq .


Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door  Aerts Lecocq  was geboden. 


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van   Aerts Lecocq 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van   Aerts Lecocq  te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij  Aerts Lecocq .


Indien het herroepingsrecht van toepassing is: 


De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 


De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag :


a) in geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd : "van de sluiting van de overeenkomst"; 

b) voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt."; 

c) voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt."; 

d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt."; 

e) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.". 


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant  Aerts Lecocq  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van een modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 


Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 


De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan   Aerts Lecocq  heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan  Aerts Lecocq.


De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt   Aerts Lecocq   zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 


Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal   Aerts Lecocq  alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat  Aerts Lecocq op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan  Aerts Lecocq  wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 


Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door   Aerts Lecocq  geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.


 Aerts Lecocq betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is, vermelden waarom op basis van de volgende categorieën:


De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop   Aerts Lecocq    geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

overeenkomsten waarbij de Klant  Aerts Lecocq   specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; 


Artikel 8: Garantie


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de  Aerts Lecocq  klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan  Aerts Lecocq .


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant  Aerts Lecocq  zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Accu's en verbruiksmaterialen vallen nooit onder de garantie.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 


Artikel 9: Klantendienst 


De klantendienst van   Aerts Lecocq  is bereikbaar op het telefoonnummer +32 11 34 39 05, via e-mail op aertslecocq@skynet.be of per post op het volgende adres Asdonckstraat 106 3971 Leopoldsburg. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover   Aerts Lecocq   beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.    Aerts Lecocq  mag administratie kosten aanrekenen bij niet of laattijdige betalingen.


Onverminderd het voorgaande behoudt  Aerts Lecocq   zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy


De verantwoordelijke voor de verwerking respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.


De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: klantenbeheer, de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.


U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan  Aerts Lecocq , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.


In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot  Aerts Lecocq .


Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen,  Aerts Lecocq  heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 

  Aerts Lecocq  houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 


Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op   Aerts Lecocq .


Artikel 12: Gebruik van cookies


Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 


‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].


U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 


Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 


Het nalaten op gelijk welk moment door  Aerts Lecocq  om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 


Artikel 14: Wijziging voorwaarden 


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van  Aerts Lecocq . Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 


Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd. 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 


Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.


Aan   Aerts Lecocq  Asdonckstraat 106 3971 Leopoldsburg  //  aertslecocq@skynet.be :


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):


Besteld op (*)/Ontvangen op (*):


Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :


Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.